A civil szervezetek közül legismertebb az alapítvány és egyesület egy tartós, nem nyereség (profit) orientált, társadalmi, karitatív cél elérésére létrehozott, alapított szervezet, mely vállalkozási tevékenységet is kizárólag ezen cél elérése érdekében folytathat, az abból képződő nyereségét, csak az alaptevékenysége céljaira használhatja fel. Nem alakulhat át gazdasági társasággá.

Az alapítványt megalapíthatja magánszemély, jogi személy (gazdasági társaság), illetve közösen is alapíthatnak alapítványt, de minimális és maximális alapítói létszám korlát nincs. Akár egy fő is alapíthat alapítványt. Elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatására nem hozható létre. Az alapításhoz vagyont (pénzbeli vagy nem pénzbeli) kell az alapítóknak szolgáltatni. Az alapítvány is jogi személlyé válik a bírósági bejegyzéssel. Az alapítvány egy az alapítók által jóváhagyott alapító okirat ill. annak bírósági benyújtásával jön létre, amely tartalmazza az alapítók neveit, adatait, az alapításhoz általuk rendelkezésre bocsátott vagyont, vagyonelemeket. Alapítvány határozott (időtartam, vagy kitűzött cél, feladat teljesítése, nem teljesülése) vagy határozatlan időre alapítható. Az alapítvány ügyvezető testülete (legfőbb szerve) a kuratórium, mely az alapítvány, mint jogi személy érdekében döntéseket hoz. A kuratórium 3 természetes személyből kell, hogy álljon. Az alapítványnál működhet felügyelő bizottság is.

Az egyesület is jogi személy. Minimálisan 10 fő szükséges egyesület alapításához (természetes személy, jogi személy). Elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatására nem hozható létre. A tagok a tagdíj megfizetésén túl, saját vagyonukkal nem felelnek az egyesület kötelezettségeiért. Az egyesület az alapszabály elfogadásával jön létre, amely alapján gazdálkodik a vagyonával az abban foglalt cél elérése, tevékenység folytatása érdekében. Alapszabályában rögzített módon létrehozhat szervezetén belüli önálló (származtatott) jogi személy szervezetet. pl. szakszervezetek alapszervezetei.

Civil szervezetek adózása

A civil szervezetek a társasági adó hatálya alá tartoznák, ám csak a vállalkozási tevékenységük eredménye után kell társasági adót fizetniük bizonyos feltételek mellett.

Alkalmazottak esetén a munkaviszony, megbízási jogviszony szabályai szerint adót és járulékokat kell bevallaniuk és megfizetniük havonta a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig.

A KATA-t és KIVA-t nem választhatja.