2020. január 1-ével megszűnik az EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) a 2019. július 23-án kihírdetett adótörvény értelmében.

A 2003-ban bevezetett egyszerűsített adózási forma 17 évet “élt”, több módosításon is átesett és népszerűségét az adókulcs későbbi megemelését, továbbá a KATA és KIVA adónemek bevezetését követően jelentősen elveszítette. Az EVA előnyeit, hátrányait illetve tavalyi korlátozását már egy korábbi cikkünkben taglaltuk.

A 2020. január 1-ével hatályba lépő teljes megszüntetés miatt most viszont időszerű áttekinteni, hogy mire lehet áttérni, milyen más adózási formákat választhatunk a 2019. december 31-ei jogvesztő határidőig.

Új cikksorozatunkban az EVA-ról más adónemre történő áttérés lehetőségeit példákon keresztül mutatjuk be. Az átalányadózásra történő áttérés illetve a kata szerinti adózásra történő áttérésről szóló cikkeink már olvashatóak.

Az állami adóhatóság álláspontja szerint azok, akik nem nyilatkoznak december 31-ig, azok 2020. január 1-től automatikusan a főszabály szerinti adózási formába kerülnek:

 • magánszemélyek a személyi jövedelemadó,
 • társas vállalkozások a társasági adó hatálya alá.

Az áfa tekintetében vélhetően a főszabály szerint az általános szabályok szerinti áfa körbe fognak kerüli automatikusan árbevételüktől függetlenül.

Amennyiben a NAV honalpján erre vonatkozóan hivatalos állásfoglalást, vagy tájékoztatást fog közzé tenni, azt weboldalunkon mi is megosztjuk majd.

Kiket is érinthet, hogy megszűnik az EVA?

Az EVA törvény szerint az egyszerűsített vállalkozói adót az alábbi alanyok választhatták:

 1. egyéni vállalkozó;
 2. egyéni cég;
 3. közkereseti társaság;
 4. betéti társaság;
 5. korlátolt felelősségű társaság;
 6. szövetkezet;
 7. lakásszövetkezet;
 8. erdőbirtokossági társulat;
 9. végrehajtói iroda;
 10. ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda;
 11. szabadalmi ügyvivői iroda.

Áttérés más adónemekre, ha megszűnik az EVA

Ha már egyszerűsített adózás, kézenfekvő más egyszerű adózási formákban gondolkozni elsősorban. A KATA és KIVA 2013. január 1-je óta választható a törvényben szabályozott vállalkozások számára. Tekintve, hogy megszűnik az EVA 2020. január 1-jével, az EVA tv.-ben felsorolt többi adóalany, amelyek a KATA vagy KIVA adózást nem választhatják, kénytelenek lesznek a fő adónemekre visszatérni, mely magánszemélyek esetében a személyi jövedelem adózás szerint adózás, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek esetében pedig a társasági adó.

Amennyiben szeretnél adótanácsadóval konzultálni, melyik a megfelelő adónem vállalkozásod számára, lépj kapcsolatba velünk itt vagy itt az info@konyvelescentrum.hu email címen.

KATA – kisadózó vállalkozások tételes adója

Akkor nézzük, hogy az EVA adózók közül ki választhatja a KATA-t. A KATA/KIVA törvény tételesen felsorolja, hogy kik térhetnek át erre az adónemre, kik választhatják:

 1. egyéni vállalkozó,
 2. az egyéni cég,
 3. kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság,
 4. kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság,
 5. ügyvédi iroda.

Fontos feltételeket is felsorol továbbá a KATA törvény még a választhatóság feltételeként. Nem választhatja a KATA szerinti adózást az a vállalkozás:

 • amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentés évében vagy az azt megelőző 12 hónapban törölte,
 • amely az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság választásának évében bevételt szerzett,
 • amely a bejelentés megtételekor végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll.

A KATA adó mértéke

A KATA tételes adóját havonként kell megfizetni az állami adóhatóság felé a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig.

A KATA tételes adó havi összege főszabály szerint 50.000 forint.

75.000 Ft tételes adó fizetése is választható. Ebben az esetben a jogszabályban nevesített magasabb járulékalapot tudunk elérni, amely alapján magasabb CSED, GYED, táppénz vagy nyugdíj ellátás megszerzésére válhatunk jogosulttá.

A tételes adó 25.000 Ft abban az esetben, ha van vállalkozásunk mellette máshol heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkezünk vagy nyugdíj (vagy rokkantsági ellátás) mellett kívánunk a KATA-s vállalkozóként tevékenykedni.

Meddig éri meg KATA-t választani?

Ha vállalkozásunk bevétele jelentősen és tartósan a 12 millió forintot meghaladja, érdemes lehet más adózási forma választásán elgondolkozni.

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA) havi összegén felüli %-os adó mértéke 40%, amelyet az évi 12 millió forint feletti bevételek után kell megfizetni. Ebben az esetben bevételnek kell tekinteni az árbevételt mellett minden más egyéb bevételt is. (pl. költségvetési támogatások, kamat, kapott osztalék stb.)

KIVA – kisvállalti adó

Lássuk, hogy az EVA-sok közül ki választhatja a KIVA-t. A KATA/KIVA törvény tételesen felsorolja, hogy kik térhetnek át erre az adónemre, kik választhatják. A KIVA adó alanya lehet:

 1. egyéni cég,
 2. közkereseti társaság,
 3. betéti társaság,
 4. korlátolt felelősségű társaság,
 5. zártkörűen működő részvénytársaság,
 6. szövetkezet és lakásszövetkezet,
 7. erdőbirtokossági társulat,
 8. végrehajtó iroda,
 9. ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda,
 10. szabadalmi ügyvivői iroda,
 11. külföldi vállalkozó,
 12. belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy.

Ebből látszik, hogy az EVA-sok, ha KATA választására nem is jogosultak szervezeti formájuk miatt, de a KIVA választhatóságának feltételrendszere valamivel bővebb, mint az EVA esetében volt. A KIVA választása esetén csak a további törvényi feltételeket kell figyelembe venni, aminek az EVA szigorúbb szabályozása miatt is jó eséllyel megfelelünk majd.

Ezek a törvényi feltételek KIVA esetében az alábbiak:

 • az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt;
 • az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 1 milliárd forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 1 milliárd forint időarányos részét;
 • az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adó- és vámhatóság véglegesen nem törölte;
 • üzleti évének mérlegforduló napja december 31.;
 • az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg az 1 milliárd forintot;
 • ellenőrzött külföldi társasággal az adóévet megelőző adóévben nem rendelkezik;
 • az az összeg, amellyel az adózó vállalkozási tevékenysége érdekében felmerült, Tao. tv. szerinti finanszírozási költségei meghaladják az adózó adóköteles kamatbevételeit és a gazdasági értelemben azzal egyenértékűnek tekintendő adóköteles bevételeit, az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg a 939 810 000 forintot.

Kisvállalati adó (KIVA) alapja és mértéke

A KIVA alá bejelentkezett társas vállalkozások (gazdasági társaságok) a szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás helyett a Tbj. törvény alá tartozó kifizetések után 13% kisvállalati adó előleget fizetnek a négy negyedévre előlegként. A negyedéves előlegbevallásokat negyedévet követő hónap 20. napjáig nyújtják be.

Tárgyévet követő év május 31-ig KIVA záróbevallást kell benyújtani, melynek kiinduló pontja a Tbj. törvény szerinti járulékköteles jövedelmek.

Az elszámoló záróbevallásban a KIVA adóalap számos módosító (növelő, csökkentő) tétel figyelembe vételével kerül meghatározásra. A záróbevallás szerinti adó különbözetet is május 31-ig kell megfizetni, a túlfizetést ezt követően lehet visszaigényelni.

Kisvállalati adó (KIVA) bevallási és befizetési határidők

Előleg bevallásokat negyedévente a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell benyújtani és a KIVA előleget megfizetni. Az éves elszámoló, záró bevallást – mely már adóalap módosító tételek is tartalmazhat – adóévet követő május 31-ig nyújtja be a vállalkozás és fizeti meg ezen bevallással egyidejűleg a kisvállalati adó különbözetet.

Személyi jövedelem adó vagy Társasági adó

Tekintettel arra, hogy 2020. január 1-ével megszűnik az EVA, a korábban EVA adózást választók visszatérhetnek a fő jövedelemadózási típusokra is, amennyiben a KATA vagy a KIVA, mint egyszerűsített adózási módok nem választhatóak, vagy nem kedvező számukra. Annak eldöntése, hogy mely adózási mód a legkedvezőbb jelenlegi EVA-s vállalkozóként számodra, mindenképp javasolt szakemberrel egyeztetni, számítást végezni. Akár weboldalunkon is kérhetsz időpontot, segítséget!

Akik 2019. december 31-ig nem nyilatkoznak az állami adóhatóság felé, hogy a KATA vagy a KIVA szerinti adózást választják 2020. január 1-től, automatikusan visszakerülnek vállalkozási formájuknak megfelelő fő jövedelemadózási formába. Lássuk, hogy ki hova kerül ilyen esetben.

EVA szerinti adóalanyok Mit választhatnak? Főszabály szerinti adózás
kisadózás
1. egyéni vállalkozó KATA személyi jövedelemadó
2. egyéni cég KATA v. KIVA társasági adó
3. közkereseti társaság KATA v. KIVA társasági adó
4. betéti társaság KATA v. KIVA társasági adó
5. korlátolt felelősségű társaság KIVA társasági adó
6. szövetkezet és lakásszövetkezet KIVA társasági adó
7. erdőbirtokossági társulat KIVA társasági adó
8. végrehajtói iroda KIVA társasági adó
9. ügyvédi iroda KATA v. KIVA társasági adó
10. közjegyzői iroda KIVA társasági adó
11. szabadalmi ügyvivői iroda KIVA társasági adó

Példa.1.

Lássunk egy példát is, melyben 2 főállású magánszemély taggal rendelkező EVA adóalany betéti társaságunk, amely 20 millió forint árbevételt ér el évente és béren kívül más költsége nincsen, hogyan fog adózni 2020. január 1-jét követően más adónemekre történő áttérés esetén.

 

adatok Ft
TÁRSASÁGI ADÓ KIVA KATA EVA
választhatja: KFT/BT/KKT/EC KFT/BT/KKT/EC BT/KKT/EC/EV KFT/BT/KKT/EC/EV
ÁRBEVÉTEL 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
BÉRKÖLTSÉG 5 265 000 5 265 000 5 265 000
ÁRBEVÉTELRE ESŐ ÁFA (27%) 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000
TAO (9%) 1 326 150 0 0 0
KIVA (13%) 0 684 450 0 0
KATA (tételes) 0 0 1 200 000 0
40 %-OS KATA 3 200 000
EVA (37%) 0 0 0 9 398 000
50%-OS EVA 0
SZOCHO ADÓ (17,5%) 921 375 0 0 921 375
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJ. (1,5%) 78 975 0 0 140 400
FIZETENDŐ ÁFA (27%) 5 400 000 5 400 000 5 400 000 0
OSZTALÉK SZJA (15%) 2 011 328 2 107 583 0 0
OSZTALÉK SZOCHO/KIVA 2 346 549 1 826 572 0 0
LEVONT ADÓK, JÁRULÉKOK 1 711 125 1 711 125 1 711 125
ADÓK ÖSSZESEN 13 795 501 11 729 729 9 800 000 12 170 900
ADÓK ÁFA NÉLKÜL 8 395 501 6 329 729 4 400 000 6 770 900

Ennél a modellnél látható, hogy ilyen esetben a KATA választása esetén kedvezőbb lesz a betéti társaságunk adózása. Más feltételek fennállása esetén, másik adónem választása vezethet jobb eredményre. Ezek miatta érdemes szakértővel, könyvelővel, adótanácsadóval konzultálni a döntés meghozatala előtt.

Példa.2.

EVA adóalany egyéni vállalkozóként 2019. december 31-ig választhatjuk, hogy 2020. január 1-től a KATA szerinti adózásra, az SZJA szerinti tételes adózásra, vagy SZJA szerinti átalányadózásra térünk át. Példánkban egy 12 millió forint árbevételű egyéni vállalkozó (alkalmazott nélkül) adóterhelését hasonlítjuk össze, amely speciális helyzetben üzletben keresekedelmi tevékenységet végez.

adatok Ft
ÁTALÁNYADÓ (93% KTSG.) TÉTELES SZJA KATA EVA
ÁRBEVÉTEL 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000
BÉRKÖLTSÉG 2 632 500 2 632 500 2 632 500
KÖLTSÉGHÁNYAD 11 160 000 0 0 0
ÖSSZES BEVÉTEL 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
ÁRBEVÉTELRE ESŐ ÁFA (27%) 3 240 000 3 240 000 3 240 000 3 240 000
LEVONHATÓ ÁFA* (27%) 1 755 000 1 755 000 1 755 000
NYERESÉG/VESZTESÉG 840 000 2 867 500 5 500 000 2 867 500
SZJA NYERESÉGADÓ (9%) 75 600 258 075 0 0
KIVA (13%) 0 0
KATA (tételes) 600 000 0
EVA (37%) 5 638 800
SZOCHO ADÓ (17,5%) 460 688 460 688 460 688
FIZETENDŐ ÁFA (27%) 1 485 000 1 485 000 1 485 000
OSZTALÉK SZJA (15%) 126 000 391 414
OSZTALÉK SZOCHO/KIVA 147 000 339 225
LEVONT ADÓK, JÁRULÉKOK 855 563 855 563 855 563
ADÓK ÖSSZESEN 3 149 850 3 789 964 2 085 000 6 955 050

 

A modell csak az itt közölt adatokkal számoll. Ez nem minősül tényszerű számításnak vagy ajánlattételnek. A modellre alapozott döntéssel kapcsolatos felelősséget kizárjuk!

Amennyiben szeretnél adótanácsadóval konzultálni, melyik a megfelelő adónem vállalkozásod számára, lépj kapcsolatba velünk itt vagy itt az info@konyvelescentrum.hu email címen.