KATA bevallás 2021. február 25-ig határidős. Eddig kell megküldeni minden kisadózó vállalkozónak a 2020. évre vonatkozóan. A tételes KATA mellett fizetendő 40%-os adót is eddig, a bevallással egyidejűleg kell megfizetni az adóhatóság felé.

KATA bevallás 2021

De hogyan is kell jól kitölteni a KATA bevallást? Sokakat érdekel ez a kérdés, ezért most segítséget próbálunk nyújtani a bevallás kitöltéséhez.

Amennyiben 2020. évben lettél kisadózó, vagy korábbi évben indítottad kisadózó egyéni vállalkozásodat, betéti társaságodat, akkor tisztában kell legyél vele, hogy 2021. február 25-ig a 20KATA jelű NAV nyomtatványon bevételeidről adatot kell szolgáltatnod. Ebben a bevallásban kell a 40%-os KATA adóról és az 1 milliót elérő egy ügyféltől származó bevételeidről is számot adnod.

A 20KATA bevallás a NAV honlapjáról tölthető le. A nyomtatványt a szintén itt található ANYK programmal lehet a kitölteni és ügyfélkapun beküldeni.

A 20KATA bevallás a NAV ONYA (online nyomtatványkitöltő alkalmazás) felületén is elérhető, kitölthető és beküldhető most már.

KATA bevallás kitöltése

A bevallás kitöltése viszonylag egyszerű, de érdemes pár dologra különösen odafigyelni annak kitöltése során.

Az azonosítás (B mező) esetén a vállalkozás adatait kell megadni

 • adószám
 • adóazonosító (csak egyéni vállalkozók esetén)
 • név (vállalkozói nyilvántartás, vagy cégbírósági bejegyző végzés szerinti hosszú vagy rövidített név)
 • székhely (ami a nyilvántartásban szerepel)
 • Levelezési cím (Itt tetszőleges cím is megadható egyéni vállalkozó esetén, ahol küldeményeket át tudsz venni.)
 • Ügyintéző neve és telefonszáma: aki a nyomtatványt kitölti, saját vagy könyvelő adatai is megadhatóak, akivel az adóhatóság telefonon tud keresni a nyomtatvány hibás kitöltése esetén

Ezt a részt az ONYA automatikusan feltölti a NAV rendszerében szereplő adatokkal.

Bevallási időszak és kiegészítő adatok (C mező)

Ebben a részben a bevallási időszakra és a bevallás jellegére, típusára vonatkozó adatokat kell kitölteni.

Bevallási időszak:

 • ha év közben kezdtünk a kezdés napja a kezdő időpont (Bt esetén a cégbírósági bejegyzés napja)
 • ha év közben megszüntettük az vállalkozást a bevallás záró dátumához a szünetelés kezdő napját vagy a megszüntetés napját írjuk (egyéni vállalkozás esetén)
 • ha egész évben működött a vállalkozásunk akkor a kezdő nap 2020.01.01. és záró dátum 2020.12.31.

Nyilatkozat / bevallás típusa mezőben a KATA szerinti adóalanyiság évközi megszűnése esetén az alábbi kódok szerepelhetnek:

 • „A”     átalakulás, egyesülés, szétválás (egyéni vállalkozásunk egyéni céggé alakul, vagy Betéti társaságunk átalakult évközben)
 • „H”     feltételek hiánya az adóalanyiság alatt (törvényi feltételnek nem feleltünk meg, pl. ingatlan bérbeadási tevékenység miatt)
 • „E”      egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése,
 • „F”      felszámolás (egyéni cég, Betéti társaság esetén)
 • „V”     végelszámolás (egyéni cég, Betéti társaság esetén)
 • „M”     egyéb jogutód nélküli megszűnés (egyéni cég, Betéti társaság esetén)
 • „D”     kényszertörlési eljárás
 • „L”      nem a kata szabályai szerint teljesíti a jövőben adókötelezettségét (áttért egyéni vállalkozásunk az szja szabályaira, vagy betéti társaságunk a társasági adó vagy KIVA szerint adózást választotta)

Egyéb esetben (ami nem minősül megszűnésnek):

Ha 2020. évben szüneteltettük egyéni vállalkozásunkat 1 vagy több hónapra, de 2020. december 31-én nem volt szünteltetve, akkor a teljes évre kell az időszakot feltüntetni. Amennyiben 2020. évben kezdtük vállalkozásunkat, akkor a kezdő dátum ebben az esetben a vállalkozás indítás napja lesz.

Tételes KATA adó megfizetésével érintett hónapok száma:

Ebben a részben jelöljük azt is, hogy hány hónapra lett a tételes KATA adó (75 ezer / 50 ezer / 25 ezer Ft) 2020. évben megfizetve. Ezt bankszámlák, vagy adószámlánk segítségével tudjuk visszakeresni, ha nem emlékszünk rá pontosan.

Törvény szerint nem kell megfizetni a tételes adót azokra a hónapokra, amikor

A fentiek esetében nem kell megfizetni a kisadózó után a tételes adót azokra a hónapokra, amelyben ez az állapot legalább 30 napig fennállt.

Nyilatkozat kisadózó által elért 2020. évi bevételről (E mező)

Itt kell nyilatkoznunk a 2020. évi kisadózóként adózott hónapjainkaban szerzett bevételeinkről EZER forintra kerekítve.

Az adaokat EZER FORINTRA kerekítve kell megadni ezen a bevallási oldalon!!!

Ha például 3.125.250 forint bevételed volt 2020-ben, akkor 3.125 (ezer) forintot írsz a bevallás ezen sorába!

Fontos, hogy törvény szerint nem csak az árbevétel tartozik a bevételek közé!!!

Kisadózó vállalkozás bevétele

A kisadózó vállalkozás által a vállalkozási tevékenységével összefüggésben bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve a tevékenység végzéséhez kapott támogatást és a külföldön is adóköteles bevételt, valamint az az összeg, amelyet az adóalany az általa kibocsátott bizonylat alapján az adóalanyisága megszűnése napjáig még nem szerzett meg.

Nem bevétel a kisadózó vállalkozások esetén

 • az áthárított általános forgalmi adó (ÁFA), (Mikor kell alanyi áfa mentes vállalkozónak áfá-s számlát adni? kérdésről itt olvashatsz)
 • az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (így különösen a kapott kölcsön, hitel),
 • az adózó által korábban átadott vagyoni érték az adóalany részére nem ellenértékként történő visszaszolgáltatásakor (ideértve különösen a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összegét, de ide nem értve különösen a nyújtott kölcsönre, hitelre kapott kamatot), ha azonban az adóalany csak a szokásos piaci ár egy részének megfizetésére köteles, akkor a szokásos piaci árból a fizetési kötelezettséget meghaladó rész bevételnek minősül,
 • az a vagyoni érték, amelynek a megszerzése alapjául szolgáló jogviszony keletkezésének napjára vonatkozóan megállapított szokásos piaci árát az adóalany köteles megfizetni,
 • jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat alapján kapott nem jövedelempótló kártérítés, kártalanítás, továbbá az adóalany vállalkozási (gazdasági) tevékenységéhez használt vagyontárgy károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel a károkozótól, annak felelősségbiztosítójától vagy harmadik személytől a káreseménnyel kapcsolatosan kapott vagyoni érték, továbbá az adóalany biztosítójától elemi kárra tekintettel kapott kártérítés összege,
 • a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás, (a vállalkozóvvá válási támogatás a NAV állásfoglalása szerint KATA bevételnek minősül!)
 • a kisadózó egyéni vállalkozó esetében a nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékesítésekor kapott ellenérték; ha a kisadózó egyéni vállalkozó olyan ingó vagyontárgyat, ingatlant, vagyoni értékű jogot idegenít el, amelyet nem kizárólag üzemi célból használt, akkor az ebből származó jövedelem adózására egészében az Szja tv. XI. Fejezetében foglalt rendelkezéseket kell alkalmaznia.

MNB árfolyam kötelező alkalmazása

A külföldi pénznemben keletkezett bevételt a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a bevétel megszerzésének időpontjában irányadó hivatalos devizaárfolyamának, olyan külföldi pénznem esetén, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani.

A főlap alján (F mező) a kiöltés helye és dátuma rész is kötelezően kitöltendő rész, bár már aláírni nem kell a nyomtatványt, hiszen elektronikusan ügyfélkapun (egyéni cég, Betéti társaság esetén cégkapun) keresztül kerül beküldésre.

Kapcsolodó cikkek: