Termőföld bérbeadása során keletkező bevétel egésze a magánszemély esetén külön adózó jövedelemnek minősül, amelyre speciális szabályok vonatkoznak.

Termőföld bérbeadás, haszonbérlet útján hasznosításából származó jövedelem adózása

Az szja törvény szerint termőföld: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld.

Termőföld haszonbérbe adása: a termőföld, illetve halastó magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, ellenérték fejében a föld használati jogosultságának mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő átengedése.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóját a magánszemély állapítja meg, a termőföld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál vallja be és fizeti meg (önadózás).

Amennyiben a magánszemély több önkormányzat illetékességi területén szerez bevételt, az adóbevallást és adófizetést önkormányzati adóhatóságonként külön-külön kell teljesíteni. A főváros esetében a termőföld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság alatt a fővárosi önkormányzat főjegyzőjét kell érteni.

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem bevallása

A személyi jövedelemadó bevallását a magánszemély az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a jövedelem megszerzésének évét követő év MÁRCIUS 20-áig (!) nyújtja be az illetékes települési önkormányzathoz/önkormányzatokhoz.

Termőföld bérbeadás adóelőlege

Adóelőleget negyedévente negyedévet követő hónap 12. napjáig kell fizetni. Ha kifizetőtől származik a jövedelem az előleg fizetés a kifizetőt, más esetben a magánszemélyt terheli.

Termőföld bérbeadás adómentessége

Adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri.

A magánszemély köteles a mentesség alapján korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni, ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtartamon belül bármely okból (ide nem értve a szerződő feleken kívül álló okot, valamint a haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondását) megszűnik.

A magánszemély termőföld-bérbeadásból származó bevételének – ha az nem adómentes – egésze külön adózó jövedelem, amelynek bevallására és a jövedelmet terhelő adó megfizetésére külön szabályokat kell alkalmazni. A fentiek alapján alapos körültekintést és szakértelmet igényel az ilyen szerződések megkötése, az alapján keletkező adó meghatározása és bevallása termőföld bérbeadás esetében. Érdemes szakember véleményét kérni egy szerződés megkötése előtt.

Kapcsolódó tartalom: