Idegenforgalmi adó terheli a helyi adó törvény szerint azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az adott önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát tölt.

Magánszálláshely, falusi szálláshely bérbeadás esetén is kötelesek vagyunk, mint bérbeadó idegenforgalmi adót vendégeinktől beszedni és az önkormányzat felé havonta bevallani és megfizetni az állami adóhatóság felé fizetendő adók mellett.

Annak ellenére, hogy a vendég köteles az idegenforgalmi adó megfizetésére, azt nekünk szállásadónak kell beszednünk, bevallanunk és megfizetnünk a települési önkormányzat felé.

>>FRISS<< Az idegenforgalmi adó felfüggesztése 2020. december 31-ig megjelent a 2020. évi Magyar Közlöny 82. számában olvasható 140/2020. (IV. 21.) Korm.rendeletben. Bár a turizmus és a szállodaipar számára nem a beszedett adó elmaradása okozza most a legnagyobb gondot. Erről szóló cikkünket itt olvashatod.

Az idegenforgalmi adó összege, alapja

 1. tételes: a megkezdett vendégéjszakák száma esetén személyenként és vendégéjszakánként (300 Ft volt 2003-ban), vagy
 2. százalékos: a megkezdett vendégéjszakára eső
  • szállásdíj mint adóalap 4%-a, ennek hiányában
  • a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték mint adóalap 4%-a.

Az idegenforgalmi adó mértékét és adóalapját a fenti 1-2. pontok közül választva a települési önkormányzatok helyi rendeletükben határozzák meg. A települések idegenforgalmi adójának mértékét a Magyar Államkincstár oldalán összegyűjtve megtaláljuk.

A 300 Ft/fő/vendégéjszaka (törvény szerint 2003-ban) tételes idegenforgalmi adó maximális mértéke 2019-ben a KSH által közzétett inflációval növelten:
517,7 Ft/fő/vendégéjszaka (törvényi adómaximum).

Az adófizetésére kötelezett

A magánszemély, aki nem állandó lakosként az adott önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát tölt az adómentességre vonatkozó szabályok figyelembevételével.

Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett

 • szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
 • a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Nyilvántartások, adóbevallás

Mielőtt szállás bérbeadásába kezdünk az önkormányzat felé be kell jelentkezni egy erre a szolgáló nyomtatványon.

Az önkormányzatnál a szálláshely bejelentésekor egy erre a célra rendszeresített (ott igényelhető) nyomtatványt kapunk, amelyre a későbbiekben a vendégek adatait, vendégéjszakák számát kell majd nyilvántartani a szállásadónak (adóbeszedésre kötelezettnek).

Az idegenforgalmi adót a település által közzétett adóbevallás nyomtatványon kell tárgyhónapot követő hónap 15-ig bevallani és megfizetni havonként, minden hónapra amikor vendégéjszakát töltöttek nálunk. A bevallást magánszemélyként személyesen, vagy postán is beanyújthatjuk a települési önkormányzat felé. Elektroniukus ügyintézésre kötelezettek pedig ügyfélkapu vagy cégkapu segítségével tudját teljesíteni bevallási kötelezettségüket.

Fontos, hogy a számlán a beszedett idegenforgalmi adó összegét feltüntessük, viszont SZÉP kártyával az idegenforgalmi adó összegét nem egyenlíthetik ki. Az idegenforgalmi adó összegét viszont készpénzben illetve banki átutalás (bankkártyás fizetés) útján is beszedhetjük. Amennyiben a számlán nem tüntettük fel az idegenforgalmi adó összegét, és nem is kértük el a vendégektől, az idegenforgalmi adót akkor is meg kell fizessük az önkormányzat felé. Az idegenforgalmi adó ellenőrzésének alapja lehet a kiállított számlák, a vendégkönyv, vendégéjszaka nyilvántartás, de akár egy airbnb, szallas.hu vagy más szálláshirdető portál adatbázisa is.

Az idegenforgalmi adóbevallás három részre tagozódik:

 • A főlapon fel kell tüntetni a bevallással érintett időszakot. pl. 2019. január. Ide kerülnek továbbá a szállásadó személyi adatai, címe, elérhetősége.
 • A betétlapon a szálláshely címét kell írni. Itt kell részletezni az adott szállásra vonatkozó adatokat: a vendégéjszakákat, a fizetendő idegenforgalmi adót. A betétlapon kell feltüntetni az összes vendégéjszakák számát adott időszakon (hónapon) belül, továbbá azt is, hogy ebből mennyi vendégéjszaka mentesül a különböző jogcímek szerint (pl.: 18 év alatti vendégek). Ha több szálláshely címmel is rendelkezik a szállásadó, azokat külön-külön betétlapon kell feltüntetni és az összes, adómentes és adóköteles vendégéjszakák számát levezetni.
 • A harmadik lap a betétlapok összesítésére szolgál.

Adómentesség az idegenforgalmi adó esetén

 • a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
 • a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
 • a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,
 • hatóság vagy bíróság intézkedése folytán,
 • a szakképzés keretében,
 • a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy
 • a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy
 • a ideiglenes iparűzési adó alá tartozó tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
 • aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
 • az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy;
 • a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.