Gépjárműadó terheli a magyar rendszámtáblával ellátott gépjárművet, pótkocsit, valamint Magyarországon közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjárművet.

Gépjármű a törvény értelmében, az olyan szállító vagy vontató eszköz, amelyet beépített erőgép hajt, használata közben közutat vesz igénybe, és rendszámtáblával ellátott.

Nem tartozik a gépjárműadót és cégautóadót szabályozó törvény alá a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott

 • mezőgazdasági vontató,
 • a lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija,
 • a négykerekű segédmotoros kerékpár,
 • a külön jogszabály szerinti „méhesházas” gépjármű,
 • a munkagép,
 • a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjármű,
 • valamint a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek közül azok, amelyek az Európai Unió valamely tagállamában vannak nyilvántartva.

A gépjármű adó alanya, az akinek a gépjármű adót meg kell fizetni:

 • az a személy, aki/amely a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel,
 • ha a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az a személy, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították,
 • év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel,
 • adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától, aki/amely a haláleset vagy megszűnés napján a hatósági nyilvántartásban nem üzembentartó tulajdonosként szerepel, ennek hiányban pedig akit/amelyet az adóalany halálát, illetve megszűnését követően elsőként tulajdonosként bejegyeztek
 • ha a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonos a külön jogszabály alapján – de legkésőbb az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül – bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak,
 • ha a tulajdonátruházás tárgya forgalomból kivont gépjármű és az átruházó a változást a külön jogszabály szerint bejelentette, akkor a gépjármű forgalomba való visszahelyezését követő hónap első napjától nem minősül adóalanynak,
 • az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az, akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta.

Gépjárműadó mértéke

Az adó alapja személyszállító gépjármű, pl. személygépkocsik – kivéve autóbusz – hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve (ha lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani):

 • gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
 • gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
 • gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
 • gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
 • gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Az adó mértéke az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi, tehergépjármű, nyergesvontató hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege esetében az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után

 • a tehergépjármű esetében hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával,
 • nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével
 • a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft,
 •  minden egyéb tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott

 • személyszállító gépjármű után 10 000 Ft,
 • a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni.

A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni.

A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók.

Gépjármű adó megfizetése

A gépjárműadó esetében a települési önkormányzatok járnak el, amelyek területén a gépjármű tulajdonosa lakcíme, székhelye, telephelye található.

Az önkormányzati adóhatóság határozatban állapítja meg az adófizetés tényét.

A gépjárműadót a területileg illetékes önkormányzat felé két egyenlő részletben tárgyév

 • március 15 (16)-ig és
 • szeptember 15-ig kell megfizetni.

*2021. óta az önkormányzat helyett az állami adóhatóság gépjárműadó számlájára kell a gépjárműadót (súlyadót) megfizetni!

**2024-től kezdve megszűnt az évi két részletben történő gépjárműadó fizetés. Évente egyrészletben: április 15-ig esedékes a gépjárműadó!

Fontos!!! A határidőig megfizetett gépjárműadó összegével a cégautóadó is csökkenthető.

Mentesség gépjárműadó alól:

 1. a költségvetési szerv,
 2. az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
 3. az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. (nyilatkozni kell),
 4. az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
 5. a tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
 6. a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany egy darab (max 1 db, max 100 kW) személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig,
 7. a környezetkímélő gépkocsi,
 8. az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja,
 9. az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok.